1. Doradztwo zawodowe

Zajęcia mają na celu przygotowanie wychowanków do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowanie indywidualnych planów kariery edukacyjnej i zawodowej.

  1. Zajęcia spawalnicze

Są to warsztaty rozwijające kompetencje specjalistyczno- techniczne. Zajęcia te poszerzają wiadomości i umiejętności w zakresie elektrycznego i gazowego łączenia metali.  Realizacja zajęć odbywa się w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół w Bielicach.

  1. Zajęcia sportowe

Zajęcia mają na celu zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego i ukazania sportu jako alternatywy dla zachowań społecznie akceptowalnych. Program ten ma wpłynąć na krzewienie wśród uczestników szeroko rozumianej kultury fizycznej.

  1. Wolontariat

Pięciu wychowanków uczestniczy w zajęciach realizowanych w trakcie wyjazdów, które mają wymiar edukacyjno-wychowawczy. Polegają one na zapoznaniu uczestników z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem. Mają na celu uwrażliwić wychowanków na cierpienie, samotność i potrzeby innych ludzi.

  1. Zajęcia z opiekunem

Program obejmuje przygotowanie uczestnika do odpowiedzialnego i samodzielnego działania we wszystkich dziedzinach życia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości empatycznych. Uczestnik zajęć staje się coraz bardziej odpowiedzialny za kreowanie własnego rozwoju i świadomy wpływu na własne życie. Zajęcia mają pomóc wychowankowi w rozpoznaniu wartości moralnych, ich hierarchizacji oraz dokonywania wyborów.

  1. Zajęcia politechniczne

Zajęcia te rozwijają myślenie twórcze, wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość, ułatwiają zapamiętywanie, uczą prostoty, estetyki, cierpliwości, dokładności i dyscypliny. Dodatkową cechą zajęć jest poznanie właściwości i zastosowań przetwarzanych materiałów, technik przetwarzania oraz wdrażanie bezpiecznych sposobów pracy z urządzeniami elektrycznymi i substancjami szkodliwymi. Wychowanek uczestniczący w zajęciach politechnicznych może określać swoje preferencje zawodowe na przyszłość, a zajęcia pomogą go w tym wyborze ukierunkować.

  1. Wyjazdy profilaktyczno – wychowawcze

Wyjazdy profilaktyczno-wychowawcze uczą wyrabiania właściwej organizacji czasu wolnego, sprzyjają zmniejszaniu sytuacji zagrożeń dla dziecka. Uczą aktywnego wypoczynku jako alternatywy spędzania czasu przed telewizorem i komputerem.

  1. Zajęcia muzyczne – zespół muzyczny

Celem głównym tych zajęć jest wszechstronny rozwój psychomotoryczny, emocjonalny, społeczny i duchowy ucznia, zaspokojenie potrzeby obcowania ze sztuką i jej tworzenia, odkrywanie możliwości ekspresji, doznawania przeżyć estetycznych, rozwijanie zainteresowań oraz zdolności muzycznych ucznia oraz jego wrażliwości estetycznej, rozwijanie poczucia rytmu, rozwijanie umiejętności praktycznych takich jak: śpiew, gra na instrumentach, tworzenie muzyki i słuchanie muzyki a także próby zespołu MOW Squad.