1. Doradztwo zawodowe

Zajęcia mają na celu przygotowanie wychowanków do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowanie indywidualnych planów kariery edukacyjnej i zawodowej. Łącznie w roku szkolnym 2018-2019 zostanie przeprowadzonych 20 godzin zajęć indywidualnych i 5 godzin grupowych oraz 6 wyjazdów dla grup pięcioosobowych do różnych zakładów pracy zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami wychowanków. W zajęciach bierze udział 10 uczestników.

 1. Zajęcia spawalnicze

Są to warsztaty rozwijające kompetencje specjalistyczno- techniczne. Zajęcia te poszerzają wiadomości i umiejętności w zakresie elektrycznego i gazowego łączenia metali. Łącznie w roku szkolnym 2018 – 2019 odbędzie się 70 godzin z grupą trzyosobową. Realizacja zajęć odbywa się w warsztatach szkolnych Zespołu Szkół w Bielicach.

 1. Zajęcia sportowe

Zajęcia mają na celu zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego i ukazania sportu jako alternatywy dla zachowań społecznie akceptowalnych. Program ten ma wpłynąć na krzewienie wśród uczestników szeroko rozumianej kultury fizycznej. Łącznie w roku szkolnym 2018-2019 odbędzie się 60 godzin zajęć z grupą czteroosobową.

 1. Wolontariat

Pięciu wychowanków uczestniczy w zajęciach realizowanych w trakcie wyjazdów, które mają wymiar edukacyjno-wychowawczy. Polegają one na zapoznaniu uczestników z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem. Mają na celu uwrażliwić wychowanków na cierpienie, samotność i potrzeby innych ludzi. Łącznie w roku szkolnym 2018-2019 odbędzie się 8 wyjazdów z grupą pięcioosobową.

 1. Zajęcia z opiekunem

Zajęciami objętych jest 10 wychowanków, gdyż utworzono dwie grupy – po pięciu uczestników w każdej. Zajęcia prowadzą dwie osoby. Program obejmuje przygotowanie uczestnika do odpowiedzialnego i samodzielnego działania we wszystkich dziedzinach życia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości empatycznych. Uczestnik zajęć staje się coraz bardziej odpowiedzialny za kreowanie własnego rozwoju i świadomy wpływu na własne życie. Zajęcia mają pomóc wychowankowi w rozpoznaniu wartości moralnych, ich hierarchizacji oraz dokonywania wyborów. Łącznie w roku szkolnym 2018-2019 odbędzie się 215 godzin z każdą grupą.

 1. Zajęcia politechniczne

Zajęcia te rozwijają myślenie twórcze, wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość, ułatwiają zapamiętywanie, uczą prostoty, estetyki, cierpliwości, dokładności i dyscypliny. Dodatkową cechą zajęć jest poznanie właściwości i zastosowań przetwarzanych materiałów, technik przetwarzania oraz wdrażanie bezpiecznych sposobów pracy z urządzeniami elektrycznymi i substancjami szkodliwymi. Wychowanek uczestniczący w zajęciach politechnicznych może określać swoje preferencje zawodowe na przyszłość, a zajęcia pomogą go w tym wyborze ukierunkować. Łącznie w roku szkolnym 2018-2019 odbędzie się 60 godzin zajęć z grupą trzyosobową.

 1. Wyjazdy profilaktyczno – wychowawcze

Wyjazdy profilaktyczno-wychowawcze uczą wyrabiania właściwej organizacji czasu wolnego, sprzyjają zmniejszaniu sytuacji zagrożeń dla dziecka. Uczą aktywnego wypoczynku jako alternatywy spędzania czasu przed telewizorem i komputerem. Łącznie w roku szkolnym 2018-2019 zaplanowanych jest 8 wyjazdów z grupą pięcioosobową.

 1. Zajęcia muzyczne – zespół muzyczny

Celem głównym tych zajęć jest wszechstronny rozwój psychomotoryczny, emocjonalny, społeczny i duchowy ucznia, zaspokojenie potrzeby obcowania ze sztuką i jej tworzenia, odkrywanie możliwości ekspresji, doznawania przeżyć estetycznych, rozwijanie zainteresowań oraz zdolności muzycznych ucznia oraz jego wrażliwości estetycznej, rozwijanie poczucia rytmu, rozwijanie umiejętności praktycznych takich jak: śpiew, gra na instrumentach, tworzenie muzyki i słuchanie muzyki a także próby zespołu MOW Squad. Łącznie w roku szkolnym 2018-2019 odbędzie się 60 godzin zajęć z grupą trzyosobową.

 1. Zajęcia wokalno – artystyczne

Celem zajęć jest pobudzanie wszechstronnego rozwoju ucznia, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych, muzycznych, stwarzanie możliwości własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych, podnoszenie poziomu samoakceptacji oraz rozładowywanie negatywnych napięć, emocji i agresji. Łącznie w roku szkolnym 2018-2019 odbędzie się 60 godzin zajęć z grupą dwuosobową

 1. Biofeedback

Cele ogólne zajęć to wyciszenie psychiczne i emocjonalne, nabycie umiejętności relaksowania się, poprawa stanu zdrowia psychicznego, nabycie umiejętności panowania nad emocjami, synchronizacja półkul mózgowych oraz zwiększenie możliwości umysłu. Łącznie w roku szkolnym 2018-2019 odbędzie się 30 godzin zajęć z grupą dwuosobową.

 1. Zajęcia ratowniczo – strażackie

Cele szczegółowe to kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie i życie innych, umiejętność podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, umiejętność ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, postępowanie w wypadkach drogowych, umiejętność korzystania z apteczki pierwszej pomocy, ocena stanu poszkodowanego, postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym, postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia, opatrywanie ran i krwotoków, umiejętność ćwiczenia na każdym stanowisku w zadaniach bojowych. Łącznie w roku szkolnym 2018-2019 odbędzie się 30 godzin zajęć z grupą czteroosobową.

 1. Zajęcia Tata na 5!

Przygotowanie wychowanków do ojcostwa poprzez wykształcenie podstawowych kompetencji do opieki i wychowania małego dziecka, zapewnienia mu bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą.

 1. Warsztaty dziennikarsko – regionalne

  Cele zajęć: – rozbudzanie zainteresowań i zdolności, – rozwijanie wiedzy o kulturze regionu powiatu mogileńskiego, inowrocławskiego i jej związkach z kulturą narodową,- budzenie patriotyzmu lokalnego i narodowego,- umacnianie wiary ucznia we własne siły, umiejętności i zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów,– zapoznanie z pracą dziennikarza i zasadami obowiązującymi w tym zawodzie,– tworzenie kolejnych numerów gazetki szkolnej ,,Wieści z Bielic”,– wykorzystanie programów i technik komputerowch,– udział w Przeglądach Obrzędów Zapustnych, – współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną, Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku, Miejskim Domem Kultury, Izbą Tradycji w Kuśnierzu, Muzeum u stóp Mysiej Wieży w Kruszwicy, Muzeum w Klasztorze w Mogilnie, Nadgoplańskim Parkiem Tysiąclecia w Kruszwicy,- współpraca z lokalną prasą i mediami.

 2. Warsztaty medialne z elementami ICT

  Celem i głównym założeniem programu jest stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej uczniów. Chodzi tylko nie o samo pobudzenie zainteresowań lecz również o właściwe ukierunkowanie ciekawości poznawczej uczniów. Niniejszy program zajęć powinien być realizowany jako poszerzenie i uzupełnienie wiadomości z zakresu informatyki technologii informacyjnej oraz edukacji medialnej. Jest on skierowany do młodzieży uczącej się w naszej placówce.

 3. Remont w ramach projektu „Wykluczenie nie ma Mow-y”