Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach włączony został do Projektu „Trampolina” nr RPKP.09.02.02-04-0001/16  realizowanego w ramach Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

⇓⇓⇓  

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach pełni funkcje resocjalizacyjną, edukacyjną i wychowawczą. Do zadań tej placówki należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

 Ośrodek jest przeznaczony dla chłopców niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji oraz rewalidacji. Docelowo w ośrodku może przebywać 30 wychowanków. Dyrektorm placówki jest pani Anna Konieczka. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Mogilnie.