MOW Bielice

       Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach jest przeznaczony dla chłopców niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji oraz rewalidacji. Docelowo w ośrodku może przebywać 30 wychowanków. Placówka istnieje od września 2007 roku. Dyrektorem jest pani Anna Konieczka. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Mogilnie.

       Młodzieżowy ośrodek wychowawczy pełni funkcje resocjalizacyjną, edukacyjną i wychowawczą. Do zadań tej placówki należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnym przez zespól specjalistów z ośrodka. Niezwykle ważny jest dobór odpowiednich technik i metod pracy z młodzieżą.herb2

- logo_efs_kapital_ludzki_color.jpg

Projekt pn. „Wiedza kluczem do sukcesu” realizowany przez Powiat Mogileński w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie
różnic w jakości usług edukacyjnych.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
PN. „WIEDZA KLUCZEM DO SUKCESU”

(Pobierz) 

regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

zał nr 1 formularz zgłoszeniowy

zał nr 2 deklaracja uczestnictwa w projekcie

zał nr 3 oświadczenie uczestnika projektu

logo_glowne