Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach pełni funkcje resocjalizacyjną, edukacyjną i wychowawczą. Do zadań tej placówki należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

 Ośrodek jest przeznaczony dla chłopców niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji oraz rewalidacji. Docelowo w ośrodku może przebywać 30 wychowanków. Dyrektorem placówki jest pani Dorota Andrzejkiewicz. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Mogilnie.