W ramach profilaktyki uzależnień w ośrodku odbywają się zajęcia z wychowankami. Wprowadzany jest program promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień ,,Dziękuję Nie”. Głównym celem programu jest nauczenie asertywnej odmowy. Cel ten realizowany jest kompleksowo, przez zajęcia integracyjne, poznanie wzorów i sposobów używania i nieużywania substancji, poznanie czynników ryzyka związanego z używaniem substancji oraz gry dydaktyczne. Program pozwala młodzieży zrozumieć, czego odmawiać, dlaczego odmawiać i jak to robić. Zajęcia są poprzedzone diagnozą młodzieży i każdorazowo realizowane zgodnie z jej aktualnymi potrzebami. Program ten ma na celu wyposażenie młodzieży w umiejętności niekonfliktowego odmawiania w sytuacjach, w których odmowa jest najbardziej właściwym zachowaniem prozdrowotnym. Mieści się w tym także przygotowanie uczniów do odważnych, a zarazem racjonalnych reakcji na presję wywieraną przez rówieśników lub osoby dorosłe. Podstawą uczenia ich takich reakcji jest rozwijanie u wychowanków  kompetencji, autonomii  i odpowiedzialności. Osiągnięciu tych celów służą proponowane w programie strategie wychowawcze, integrujące procesy poznawcze, przeżycia i działania uczniów. W celu uatrakcyjnienia zajęć z podopiecznymi zapraszani są specjaliści z zewnątrz placówki.