To forma pracy z młodzieżą mająca na celu:

1.Zagospodarowanie czasu wychowankom.
2.Zaangażowanie wychowanków do dobrowolnej pomocy innym.
3.Kształcenie właściwych postaw społecznych.
4.Bezinteresowne działanie na rzecz innych.
5.Pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
6.Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.
7.Wykonywanie prac społecznie użytecznych.

Terenem działania jest Ośrodek oraz w razie potrzeby inne ustalone przez wychowawców instytucje, gdzie wychowankowie bezinteresownie służą swoją pomocą wykonując różnego rodzaju prace fizyczne, lub inne zadania na rzecz społeczności lokalnej, współdziałając z samorządem lokalnym, instytucjami, czy też społecznikami.

Podczas zajęć wychowankowie oprócz oczywistych korzyści społecznych oraz zakładanych zmian charakterologicznych mają również szansę na bezpośrednią integrację ze środowiskiem lokalnym i zmianę powszechnego wizerunku wychowanków ośrodków młodzieżowych.

Zajęcia w Szkolnej Sekcji Wolontariatu pozwolą wychowankom na ponowne ukształtowanie właściwych postaw społecznych, umiejętność niesienia innym bezinteresownej pomocy, jednocześnie eliminując niewłaściwe wzorce zachowań, spędzania wolnego czasu, ukształtowane przez środowisko rówieśnicze, często bardzo zdemoralizowane.