Trening Zastępowania Agresji jest metodą poznawczo – behawioralną, polega na analizie sytuacji, w której znajdował się lub znajduje uczestnik treningu, następnie poprzez wykorzystanie umiejętności modelowania podopieczny dokonuje zmiany w swoim zachowaniu. W samej praktyce (TZA) polega na odgrywaniu scenek z wykorzystaniem trudnych sytuacji, oraz pokazaniu wychowankowi w jaki sposób radzić sobie z danym problemem o podłożu agresywnym. Cała terapia ma na celu skorygowanie agresywnych zachowań u pacjenta.

Badania psychologiczne dowodzą, że osoby niedostosowane społecznie wykazują szereg braków w kontaktach z innymi, zdolnościach planowania, komunikacji, panowania nad emocjami, radzenia sobie z lękiem, gniewem i wielu innych umiejętnościach. Niedostosowanie do życia zgodnie z normami, w tym agresja, jest więc przejawem deficytu umiejętności zachowań społecznych.
ART ma duże znaczenie, zwłaszcza jeśli chodzi o korygowanie agresywnych zachowań podopiecznych. Efektywność ART uwidacznia się wyraźnie w treningu wnioskowania moralnego. Tutaj, podczas scenek, w których stosowano kroki wnioskowania moralnego, wychowankowie dobrze wczuwali się w role matek, ojców i dzieci stwarzających problemy. Nazywali uczucia własne i innych, byli empatyczni. Obok nazw uczuć pojawiały się nazwy wartości takich jak miłość, rodzina czy przyjaźń. Treści scenek dotyczyły życia rodzinnego, ucieczek z domu, awantur między ojcem i matką, przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie. Oparcie się w tej metodzie na odgrywaniu scenek jest bardzo istotne. Pozwala wychowankom na analizowanie własnych zachowań i dostrzeganie błędów, a co za tym idzie korektę postępowania i własnych przekonań.