MOW Bielice

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Autor: Maciej Herwart (page 1 of 5)

Tłusty czwartek

Tak uczniowie klasy branżowej uczcili tłusty czwartek

 

Kartka Walentynkowa

Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą kartkę Walentynkową. 💟
I miejsce zajął Radek
II miejsce Witek
III miejsce Kuba
IV miejsce Sebastian

Labolatoria Przyszłości

Dziś odbyły się zajęcia z wykorzystaniem sprzętu z projektu Labolatoria Przyszłości. Tym razem podstawy obsługi stabilizatora obrazu video – gimbal.

 

Zajęcia kulinarne

Zajęcia kulinarne z Panem Andrzejem.

Szkolenie z reżyserii dźwięku

Wystrój bożonarodzeniowy – zajęcia z techniki

IX Memoriał im K. Bitkowskiego

V Konkurs Historyczny „Kujawy solą płynące” w Łojewie.

 V Konkurs Historyczny „Kujawy solą płynące – powrót do słowiańskich korzeni” w Łojewie.

W tegorocznej edycji wzięło udział pięć zespołów. Rywalizowali w różnych konkurencjach. Zanim wszyscy przeszli do Prasłowiańskiego Gaju, w Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich przywitali ich organizatorzy, czyli dyrektor i nauczyciele z Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.  Młodzi ludzie bawili się przyswajając wiedzę dotyczącą życia Słowian w dawnych czasach. Nasi uczniowie: Damian, Marcin i Kamil zajęli II miejsce, którzy otrzymali  upominki oraz nagrody indywidualne.  Udział w konkursie w ramach zajęć dziennikarsko – regionalnych.  Po wręczeniu nagród uczestnicy zwiedzili Izbę Kujawską oraz Salę Askaukalis, dowiadując się kilku ciekawostek na temat Szlaku Bursztynowego, emporium z czasów rzymskich oraz podziwiając rzeźby z czterech edycji Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rzeźbieniu w drewnie, zgromadzonych na terenie Centrum.

Wycieczka do Duszna

W dniu 30.04.2019 wychowankowie wraz z panem Pawłem byli na wycieczce na wieży widokowej w Dusznie. Nauczyciel przeprowadził konkurs wiedzy o wieży, z którego zostali wyłonieni laureaci. Należało odpowiedzieć na kilka pytań. Odpowiedzi te ukryte były na wieży lub w bliskim jej otoczeniu. Jedno z nich brzmiało „Ile schodów ma wieża”? Uczniowie mieli też okazję podziwiać piękną panoramę widokową rozciągającą się z wieży.

Najpiękniejszy pokój świąteczny

13 grudnia rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy pokój świąteczny. Wszyscy uczestnicy którzy przystroili własny pokój otrzymali nagrody. Pierwsze miejsce w konkursie zdobyły ex aequo pokoje Kacpra Taczkowskiego oraz Pawła Kajetańczyka i Szymona Kozieł. Organizatorami konkursu byli Pani Magda Podbielska i Pan Andrzej Guźniczak.

Przegląd Stołów Wigilijnych

„Skazany na wolność”

W środę 05.12.2018r. w naszej placówce odbyło się spotkanie z niezwykłymi gośćmi. Odwiedziło nas czworo ludzi „po przejściach”, którzy realizują projekt „Skazany na wolność”. W ramach tego projektu jeżdżą po całym kraju i odwiedzają różnego rodzaju placówki resocjalizacyjne, od młodzieżowych ośrodków wychowawczych poczynając, na zakładach karnych kończąc. Podczas takich spotkań opowiadają swoje pokręcone koleje życia, wśród których był 12 – letni pobyt w więzieniu, wieloletni alkoholizm, narkomania. W międzyczasie odbył się mały koncert hip – hopowy, podczas którego mogliśmy posłuchać tekstów napisanych przez naszych gości. Wszystko odbywało się w niesamowitej atmosferze, a historie ich „wyjścia na prostą” na długo zostaną w naszej pamięci i na pewno dały nam wielkiego pozytywnego „kopa”, by nie zmarnować swej przyszłości.

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS

NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

 

 

 

 

Imię i nazwisko:Paweł Skowroński –nauczyciel muzyki, plastyki, zajęć artystycznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym

w Bielicach oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Strzelnie.

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Przewidywana data ukończenia stażu: 31 maj 2019 r.

Stopień awansu zawodowego : nauczyciel mianowany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

 

ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PERZYJĘTYCH

DO REALIZACJ ZADAŃ

TERMIN

REALIZACJI

DOWODY REALIZACJI
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.

 

 

·         Wstępna analiza i ocena własnych umiejętności.

·         Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.

·         Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

·         Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

·         Śledzenia zmian w prawie oświatowym.

·         Wyznaczenie działań rozwoju zawodowego

·         Przygotowanie planu rozwoju zawodowego nanauczyciela dyplomowanego

Sierpień  2016r.

 

Sierpień/wrzesień 2016r.

 

Do połowy września 2016r.

Wrzesień 2016r.

 

Na bieżąco

 

·         Autorefleksja

 

 

 

 

·         Wniosek o rozpoczęcie stażu

·         Plan rozwoju zawodowegozatwierdzony przez Dyrektora Szkoły

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. ·         Systematyczne

gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację przyjętych w planie rozwoju zadań

·         Dokumenty zaświadczające realizacje zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego Przez cały okres stażu ·         Zgromadzona dokumentacja
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego ·         Opracowanie  sprawozdania  z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju – dokonanie czynności ewaluacyjnych swojej pracy ·         Uzyskanie oceny dorobku zawodowego

 

Czerwiec 2019 r. ·         Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego

·         Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły

 

 

 

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

 

  • 8 ust.2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

 

ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Doskonalenie własnego warsztatu pracy ·         Powiększanie zaplecza  samodzielnie przygotowanych trwałych środków  dydaktycznych.

·         Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotowej.

·         Podniesienie jakości nauczania

·         Uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych

Przez cały okres stażu ·         Zbiór pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć

·         Teczki tematyczne

 

Doskonalenie zawodowe-  kontynuacja i podejmowanie różnych instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego

– doskonalących wiedzę i umiejętności dydaktyczne z zakresu nauczanych przedmiotów

-podnoszących kompetencje i umiejętności wychowawcze

·         Udział w wewnątrzszkolnym   doskonaleniu nauczycieli – rady szkoleniowe, zespół przedmiotów zawodowych

·         Uczestnictwo wpozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły (studia podyplomowe, kursy doskonalące, konferencje, warsztaty, szkolenia)

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń

 

 

·         Wzbogacenie warsztatu pracy

W trakcie całego stażu ·         Potwierdzenia uczestnictwa w formach doskonalenia

·         Dyplom ukończenia studiów podyplomowych, kursów, szkoleń

Praca nad integracją zespołu klasowego.

Kształtowanie prawidłowych relacji koleżeńskich i postaw społecznych.

·         Lekcje wychowawcze

·         Organizacja wycieczek  klasowych oraz imprez szkolnychjak Dzień Dziecka, Wigilia, itp.

·         Współpraca  z uczniami podczas imprez szkolnych

·         Zintegrowanie zespołu klasowego

·         Wdrożenie uczniów do otwartego i świadomego poruszania się w świecie uznanych wartości

Na bieżąco

w trakcie stażu

·         Scenariusze lekcji

·         Wpisy w dzienniku

 

Opracowywanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych ·         Indywidualna pracy z uczniami

·         Opracowanie regulaminów i biuletynów pokonkursowych, plakatów

·         Wymiana doświadczeń uczestników konkursu i nauczycieli

·         pozyskiwanie nagród rzeczowych.

·         Podniesienie jakości pracy ucznia

 

W  trakcie stażu ·         Wyróżnienia, dyplomy, podziękowania, zdjęcia, notatki prasowe
Udział w tworzeniu i modyfikowaniu dokumentacji wewnątrzszkolnej ·         Praca w zespołach powołanych do tworzenia i modyfikacji dokumentacji szkolnej ·         Podniesienie jakości pracy szkoły W  trakcie stażu ·         Dokumentacja szkolna
Dokonywanie analizy i ewaluacji własnych działań ·         Samoocena, rozmowy z Dyrektorem,

rozmowy z innymi nauczycielami, rozmowy uczniami

 

·         Wnioski do dalszej pracy Koniec pierwszego i drugiego półrocza w każdym roku szkolnym ·         Autorefleksja

·         Ankiety ewaluacyjne

Działania na rzecz promocji Ośrodka w środowisku ·         Redagowanie i przesyłanie artykułów z imprez do lokalnych mediów

·         Pozyskiwanie partnerów do współpracy na rzecz Ośrodka

·         Promocja działań placówki W  trakcie stażu ·         Artykuły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 8 ust. 2 pkt. 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 

ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną ·         Uczestniczenie w różnych formach doskonalących z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej ·         Wykorzystywanie narzędzi multimedialnych w praktyce W trakcie stażu ·         Zaświadczenia

 

Wykorzystywanie zasobów Internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej ·         Prowadzanie zajęć w pracowni komputerowej, wykorzystywanie programów multimedialnych, tablicy interaktywnej

·         Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowywania różnych materiałów

·         Wykorzystywanie narzędzi multimedialnych przez uczniów

·         Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego

 

Na bieżąco trakcie stażu ·         Dokumentacja szkolna

·         Prace uczniów

Organizacja warsztatu pracy

przy użyciu technik

komputerowych

·         Opracowanie dokumentacji szkolnej,

 

·         Przygotowywanie materiałów dydaktycznych (testów, dyplomów, pomocy dydaktycznych dla uczniów)

·         Realizacja nagrań dźwiękowych przy użyciu specjalistycznych programów komputerowych do produkcji muzyki

·         Montaż klipów i spotów filmowych

·         Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego

·         Wzbogacenie własnego warsztatu pracy

Na bieżąco trakcie stażu ·         Dokumentacja szkolna

·         Materiały dydaktyczne

 

·         Zrealizowane nagrania dźwiękowe

·         Zrealizowane klipy

Wykorzystywanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej ·         Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki

·         Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego poprzez Internet

·         Kursy internetowe

·         Pozyskiwanie nowych wiadomości przydatnych w pracy

·         Znajomość przepisów i aktów prawa oświatowego

Na bieżąco trakcie stażu ·         Wykaz stron www

 

 

 

 

 

 

·         Zaświadczenia

 

 

  • 8 ust.2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

 

ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACI DOWODY REALIZACJI
Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego na szkolnej stronie WWW. ·         Publikacja własnego Planu rozwoju zawodowego, publikacja wybranych scenariuszy zajęć i uroczystości. ·         Rozpowszechnianie własnych osiągnięć, propagowanie działalności szkoły W trakcie stażu Zdjęcia, opis ciekawych metod pracy, nowatorskie dokumenty szkoły, prace dzieci, uroczystości.
Opublikowanie w    Internecie efektów pracy własnej ·         Udostępnianie efektów pracy artystycznej w serwisie YouTube i Facebook ·         Rozpowszechnianie własnych osiągnięć, propagowanie działalności szkoły W trakcie stażu Teledyski, spoty i piosenki udostępnione w sieci
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami ·         Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami

·         Prowadzenie lekcji otwartych

·         Aktywny udział w pracach zespołu samokształceniowego,

·         Przekazywanie wiedzy oraz materiałów zainteresowanym nauczycielom

·         Prowadzenie rad szkoleniowych

·         Podniesienia jakości nauczania Przez cały okres stażu ·         Protokół zespołu

 

·         Scenariusze, pomoce dydaktyczne, wiadomości z kursów i szkoleń

Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym ·         Udział w pracach zespołu wychowawczego omawianie i rozwiązywanie problemów  wychowawczych uczniów.

 

 

·         Analiza sytuacji uczniów, podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych.

·         Rozwiązywanie na bieżąco problemów psychologicznych, pedagogicznych i społecznych uczniów

 

·         Pomoc w zakresie funkcjonowania społecznego ucznia

Na bieżąco w trakcie stażu

 

 

 

 

Na bieżąco w trakcie stażu

·         Notatki

 

 

 

 

 

·         Notatki własne

Współpraca z nauczycielami uczącymi w naszej i  w innych placówkach ·         Organizacja wspólnych spotkań uczniów (dyskoteka, występy artystyczne) ·         Wymiana doświadczeń

·         Integracja młodzieży

·         Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego

W trakcie stażu ·         Sprawozdania ze spotkań, clipy

·         Scenariusze spotkań , konkursów

 

  • 8 ust.2 pkt. 4 lit. a) Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,

opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

 

ZADANIA FORMY REALIZACJI EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Opracowanie i wdrożenie programu własnego ·         Opracowywanie programu kółka muzycznego ·         Wzrost efektywności kształcenia

·         Dostosowanie programu do zainteresowań uczniów

Rok szkolny 2016/2017

 

·         Opracowany program
Dostosowanie programu pracyz uczniem z opinią/orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej. ·         Opracowanie i wdrożenie programu pracy z dzieckiem z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tworzenie IPET.

 

·         Indywidualizacja pracy z uczniem 2016-2019 r.

(w razie potrzeby)

·         Program

 

 

 

  • 8 ust 2 pkt. 4 lit. c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

 

ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Organizowanie
i współorganizowanie imprez szkolnych – okolicznościowych
·         Współorganizowanie okolicznościowych imprez szkolnych  (wynikających z kalendarza szkolnego)

·         Współpraca z Samorządem Uczniowskim

 

 

·         Integracja uczniów

·         Uatrakcyjnienie procesu nauczania

Według kalendarza imprez szkolnych Scenariusze imprez

 

Organizowanie
i współorganizowanie wycieczek szkolnych
·         Organizowanie wycieczek dydaktycznych
i wyjść klasowych

 

·         Wzrost poziomu wiedzy u uczniów

·         Uatrakcyjnienie procesu  dydaktycznego

·         Wyrobienie wśród uczniów właściwych postaw społecznych

W trakcie stażu Sprawozdania z wycieczek
Organizacja konkursów szkolnych ·         Organizacja konkursów

 

·         Aktywizacja młodzieży do doskonalenia zawodowego

·         Rozwijaniewspółzawodnictwa między uczniami szkoły

·         Pozytywne wzmocnienie uczniów

·         Wzrost świadomości uczniów temat zdrowego odżywiania

W każdym roku szkolnym w trakcie stażu ·         Sprawozdania z konkursów

·         Zdjęcia z konkursów

Aktywny udział w promocji szkoły ·         Udział w przygotowaniach uroczystości szkolnych

·         Udział w organizacji Dnia Profilaktyki

·         Montaż spotów reklamowych

·         Pozytywny wizerunek szkoły w lokalnym środowisku

·         Propagowanie działalności szkoły

W trakcie stażu ·         Zdjęcia z przedsięwzięć

 

·         Filmy w Internecie

Realizacja zajęć w ramach projektów unijnych

 

·         Prowadzenie zajęć wyrównawczych i powtórkowych  dla uczniów w ramach projektów unijnych ·         Poprawa wyników w nauce

 

Na bieżąca w trakcie stażu ·         Dokumentacja własna, Zdjęcia, opis ciekawych metod pracy, nowatorskie dokumenty szkoły, prace dzieci, uroczystości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 8 ust.2 pkt. 4 lit. e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

 

ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Udział w zbiórkach rzeczowych na cele charytatywne. ·         Prowadzenie na rzecz dzieci zbiórki charytatywnej „” ·         Materiały edukacyjne  dla najbardziej potrzebujących dzieci. Na bieżąco w trakcie stażu ·         Fotorelacja, opis wydarzeń w pracie
Współpraca

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

 

 

·         Obserwacja uczniów

·         Konsultacje z pedagogiem, psychologiem (w miarę potrzeb)

·         Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

·         Rozwiązywanie bieżących problemów psychologicznych, pedagogicznych i społecznych uczniów Na bieżąco w trakcie stażu ·         Dokumentacja szkolna

 

Współpraca z Policją, Domami Dziecka, Sądem w Mogilnie, Policyjną Izbą Dziecka, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ·         Akcje, pikniki i konkursy profilaktyczne

 

 

·         Dowóz na sprawy sądowe wychowanków MOW oraz ich odbiór z  innych placówek

·         Resocjalizacja wychowanka

·         Rozwiązywanie na bieżąco problemów psychologicznych, pedagogicznych i społecznych uczniów

·         Pomoc w zakresie funkcjonowania społecznego ucznia

W ciągu trwania stażu ·         Protokoły, zdjęcia,

Podziękowania, clipy

Współpraca z Fundacją „Po Drugie” ·         Akcje, pikniki i konkursy profilaktyczne

 

 

 

 

 

·         Resocjalizacja wychowanka

·         Rozwiązywanie na bieżąco problemów psychologicznych, pedagogicznych i społecznych uczniów

 

W ciągu trwania stażu ·         Protokoły, zdjęcia,

Podziękowania, clipy

 

  • 8 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

 

 

 

ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI ZADAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Wdrożenie programu profilaktycznego związanego

z aktualnymi problemami

i potrzebami klasy

·         Rozpoznanie problemu wychowawczego w klasie ( np. niska frekwencja, agresja, używki) i wdrożenie odpowiedniego programu profilaktycznego ·         Rozwiązanie problemu wychowawczego w klasie

(np. podniesienie frekwencji, zmniejszenie agresji, pogłębienie świadomości uczniów na temat skutków korzystania z używek)

W trakcie stażu w zależności od rozpoznanych problemów

i potrzeb

·         Scenariusze zajęć

·         Dokumentacja  szkolna

Diagnoza wybranych problemów

edukacyjnych lub wychowawczych

 

·         Rozpoznanie, opis i analiza dwóch przypadków problemu edukacyjnego lub wychowawczego

·         Znalezienie konstruktywnego rozwiązania i zastosowanie go

·         Rozwiązanie problemu okres stażu (zgodnie zrzeczywistą sytuacją ipotrzebami) ·         Opis przypadków

·         Wnioski i analiza podjętych działań

 

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły

i własnymi.

 

 

Opracował                                                                                                ……………………………………………………………………………………   

 

 

Data zatwierdzenia                                                                                   ……………………………………………………………………………………

 

 

Zatwierdzam do realizacji                   ……………………………………………………………………………………   

Powiatowy Przegląd Stołów Wigilijnych w Jeziorach Wielkich

10 grudnia dwoje uczniów: Paweł i Damian  pod opieką pani Doroty wzięło udział w kiermaszu podczas Powiatowego Przeglądu Stołów Wigilijnych w Jeziorach Wielkich. Prezentowali tam i sprzedawali wyroby rękodzielnicze przygotowane przez wychowanków, nauczycieli i wychowawców. Udało się zebrać pokaźną kwotę  pieniędzy, którą przeznaczymy na  świąteczne paczki dla wychowanków.

Międzyszkolny konkurs plastyczny ,,Gwiazda Bożonarodzeniowa”

Międzyszkolny konkurs plastyczny ,,Gwiazda Bożonarodzeniowa” został zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Szerzawach.

Opiekę nad wychowankami sprawowała pani Wioleta.  Mateusz zajął I miejsce, natomiast Damian III.

« Older posts

© 2023 MOW Bielice

Theme by Anders NorenUp ↑